Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Standardvillkor

1. Leveransen - vad är ett mötesforum
På Mötesforum Bygg och anläggning sammanförs företag i branschen i korta och väl organiserade möten ansikte mot ansikte under en dag, i syfte att knyta nya kontakter. Under ett mötesforum har deltagande företag i snitt 14 möten på 20 minuter med andra deltagande företag.

Mötesforum organiserar möten i enlighet med deltagarnas önskelistor över potentiella mötespartners bland de anmälda företagen.  Alla möten bokas till följd av initiativ från en av parterna, och i de fall då en deltagare inte får en full mötesdag försöker systemet lägga upp extramöten. Normalt kommer en deltagare att träffa sju företag från sin önskelista. Övriga möten bokas med företag som har satt upp deltagaren på sin önskelista. Mötesplanen blir normalt tillgänglig på Mötesforums webbplats en vecka före det aktuella mötesforumet.

2. Förutsättningar för deltagande

Ett företag kan köpa en deltagarplats per arrangemang och delta med upp till tre personer. Observera dock att det endast finns plats för två personer per företag i mötesrummen.

En förutsättning för deltagandet är att Kunden deltar i och genomför alla bokade möten, och att Kunden är representerad med beslutsfattare på alla möten. Kunden måste också vara öppen för en dialog med potentiella leverantörer.

3. Procedurer för anmälan
Avtal om deltagande har upprättats när Kunden anmält sig, skriftligen eller muntligen, till ett mötesforum. Efter anmälan får Kundens kontaktperson en bekräftelse via e-post med information om tid och plats samt pris för det mötesforum som Kunden är anmäld till. Mötesforum förbehåller sig dock rätten att avvisa företag.

Om ingen avanmälan gjorts efter sista anmälningsdag blir anmälan automatiskt bindande. Sista anmälningsdag framgår på Mötesforums webbplats under enskilda mötesforum, och är normalt en månad före arrangemangsdatum.

4. Kundinformation
Kunden ska ange en bransch- och verksamhetsbeskrivning av sitt företag, samt namn- och kontaktinformation för företaget och de som ska delta i mötena. Detta görs via Kundens egen ”Din sida” på Mötesforums webbplats med hjälp av tillhandahållet användarnamn och lösenord. Kunden är ansvarig för detta innehåll.

Information om Kunden används för att profilera Kunden och bland annat ligga till grund för Kundens profil på Mötesforums webbplats, deltagarlistor, övriga deltagares önskelistor och firmabok samt annan information. Kundens profil är också sökbar via sökmotorer på internet.

5. Kvalitetsgaranti

Om kunden efter ett arrangerat mötesforum ångrar sitt deltagande så återbetalas deltagaravgiften. Om Kunden ska kunna utnyttja kvalitetsgarantin måste Kunden ha uppfyllt förutsättningarna för deltagande, se punkt 2. Krav i enlighet med kvalitetsgarantin ska sändas via e-post inom en vecka efter deltagande i arrangemanget. Inga skäl behöver anges.

6. Rättigheter
Alla rättigheter till Mötesforum-konceptet tillhör Norsk Møteforum AS och är upphovsrättsligt beskyddade. Kopiering, imitation eller utnyttjande i annat kommersiellt sammanhang är inte tillåten. Kränkning av rättigheterna kan medföra skadeståndsskyldighet.

7. Fakturering
Fakturering sker efter sista anmälningsdatum och ska betalas inom 14 dagar.

8. Ersättningsansvar
Norsk Møteforum AS friskriver sig från allt ansvar för indirekta förluster om inte företaget har uppträtt grovt oaktsamt eller med försåt. Eventuellt ersättningsansvar är i varje enskilt fall begränsat till det belopp som Kunden har betalat för sitt deltagande i aktuellt mötesforum.

9. Force majeure
Förhållanden som Norsk Møteforum AS inte kan råda över, till exempel strejk, lockout, blockad, eldsvåda, explosion, upplopp, krig, ingrepp av offentlig myndighet, allvarliga olyckor som drabbat företaget eller dylikt, friskriver sig företaget från att uppfylla sina förpliktelser. Under sådana förhållanden upphör även allt ansvar för att betala förlust- eller skadeståndsersättning, vilket även omfattar skyldigheten att återbetala deltagaravgiften.

10. Tvister
Eventuella tvister ska lösas genom förhandlingar. Om sådana förhandlingar blir resultatlösa kan parterna söka hjälp av domstol. Norsk Møteforum AS jurisdiktion ska vara gällande jurisdiktion.

Topp

Mötesforum Bygg och anläggning - Telefon: 031-313 11 39 - E-post: post@baforum.se